Най-качествената храна и опазване на околната среда са вече реалност

Компостиране, биоразградими отпадъци и обработваеми почви с   BCs System   затворени системи за производство на биокомпост.                                                      

Едно полезно интервю за здравословна храна и чиста природа.

Уважаеми г-н Арабов, кои са акцентите в дейността на фирма Биокомпост БГ? Какви продукти и технологии включва портфолиото ви за българския пазар?
Основните дейности на фирмата ни са дистрибуция на микробиологичен тор с произход САЩ, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на автоматизирани инсталации за динамично, аеробно, активно и пасивно компостиране в затворени системи за производство на биокомпост без аналог в ЕС.
Биокомпост БГ притежава разработени технологии за компостиране на: мицели, отпадащи от антибиотичните производства; утайки от ПСОВ на инсталации за преработка и багрене на вълна и прежди, съдържащи биоразградими повърхностно активни (канцерогенни) вещества – ПАВ и ПХБ (полициклични ароматни въглеводороди и полихлорирани бифенили); утайки от ПСОВ и птицекланици; кланични отпадъци и трупове на животни; всякакви животински и растителни отпадъци; отпадъците от преработка на плодове, зеленчуци, от винопроизводството и др.
Технологиите на Биокомпост БГ отговарят на изискванията на Наредбата за третиране на биоотпадъците, приета с ПМС № 235 от 15.10.2013 г. Инсталациите ни не са продукт на серийно производство. Всяка отделна линия се проектира и произвежда съобразно спецификата на компонентите и условията. Биореакторите ни са с капацитет за преработка на 4 до 150 кубични метра биосмес на ден. Процесът е екзотермичен и непрекъснат.

Какво е състоянието на почвите в България? Какви са измеренията и екологичните ползи от компостирането на биоразградими отпадъци?
Състоянието на обработваемите почви в България е пагубно. Те са в клинична смърт – изтощени по отношение на органична материя (хумус), чието съдържание е под необходимия минимум.
Почвите в страната ни са презапасени с всички видове макро- и микроелементи. Същите обаче са в неусвоима форма поради това, че са адсорбирани (блокирани) от калция в тях, който е в десетки хиляди пъти повече от допустимото ниво, а именно 180 милиграма на килограм.
Почвите са калцирани (средно 50% от съдържанието на комбинираните изкуствени торове е пълнеж, а именно калций) и са в процес на ерозия. Те са и с високо съдържание на тежки метали, които попадат в тях с изкуствените торове. Много от тези торове съдържат двуфосфорен петоокис, произведен от нискокачествени фосфорити/апатити по методи, в които не се прилага сепарирането им чрез утаяване. А високото съдържание на алуминий в почвите е сериозна заплаха за здравето на всички живи същества. Друг проблем на почвите в България е ниската им пропускливост и проводимост.
Компостирането на биоразградимите отпадъци е най-добрият и ефективен метод за опазване на околната среда като цяло. Полученият компост е най-сигурният ресурс за осигуряване на прехраната на човечеството.

Какви етапи включва производството на биокомпост? Какви приложения намира продуктът?
Етапите на производство по нашата технология са: приготвяне на биосместа; активно компостиране (стерилизиране); пасивно компостиране (зреене плюс стабилизиране). Продуктът е приложим във всички земеделски земи, в които се отглеждат растителни продукти както по биологичен, така и по конвенционален метод. Компостът е единственият източник на енергия (активен въглерод) за почвите.

На какви технологии са базирани автоматизираните инсталации за производство на биокомпост BC’s System? Какви са ползите от затворения процес на компостиране?
Технологиите, прилагани в автоматизираните инсталации BC’s System, са базирани на естествените микробиологични процеси. Процесите, протичащи в инсталациите, на практика са идентични на природните. Ползите от инсталациите от затворен тип са: ниска енергоемкост; ниска себестойност; висока ефективност; лесно управление и контрол; независимост от метеорологичните условия; гарантирано високо качество.
В България годишно се произвеждат около 40 милиона тона биоразградими отпадъци. Неоползотворявайки ги, страната ни средногодишно губи около 8 милиарда лева.

ГОРЕЩО ВИ ПРЕПОРЪЧВАМ ДА РАЗГЛЕДАТЕ  ТУК

Ако имате ферми и желаете да Ви се постави безплатна индивидуална система за компостиране се обадете на  диетолог Огнян Симеонов 0899937677


Източник: Биокомпост БГ  и Екология България